Live
17Synchronize5Synchronize1BananaSlamma2BananaSlamma315Enny6Enny0BananaSlamma2BananaSlamma214BananaSlamma2BananaSlamma2Nose4Nose013Paradigm1Paradigm0Enny6Enny29Decibel9Decibel1Nose4Nose210Fish7Fish0Enny6Enny27Nose4Nose2Paul10Paul08Enny6Enny2Tim8Tim118Nik3Nik3BananaSlamma2BananaSlamma016Synchronize5Synchronize0Nik3Nik312BananaSlamma2BananaSlamma0Nik3Nik211Paradigm1Paradigm1Synchronize5Synchronize24Nik3Nik2Enny6Enny06BananaSlamma2BananaSlamma2Fish7Fish03Nose4Nose1Synchronize5Synchronize25Paradigm1Paradigm2Decibel9Decibel02Fish7Fish2Paul10Paul01Tim8Tim1Decibel9Decibel2Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Synchronize
BananaSlamma
Enny
BananaSlamma
BananaSlamma
Nose
Paradigm
Enny
Decibel
Nose
Fish
Enny
Nose
Paul
Enny
Tim
Nik
BananaSlamma
Synchronize
Nik
BananaSlamma
Nik
Paradigm
Synchronize
Nik
Enny
BananaSlamma
Fish
Nose
Synchronize
Paradigm
Decibel
Fish
Paul
Tim
Decibel