Live
19Synchronize5Synchronize0Spunky Monkey3Spunky Monkey317Phantom1Phantom0Spunky Monkey3Spunky Monkey216Spunky Monkey3Spunky Monkey2Nose4Nose115Phantom1Phantom2RimSquad|NotNick (Nik)2RimSquad|NotNick (Nik)111Nose4Nose2David9David112RimSquad|NotNick (Nik)2RimSquad|NotNick (Nik)2enny6enny09David9David2Micheal11Micheal08Nose4Nose2Fish7Fish110enny6enny2decibel8decibel020instituter10instituter3Spunky Monkey3Spunky Monkey018Synchronize5Synchronize0instituter10instituter314instituter10instituter2Spunky Monkey3Spunky Monkey113Phantom1Phantom0Synchronize5Synchronize27Spunky Monkey3Spunky Monkey2enny6enny06RimSquad|NotNick (Nik)2RimSquad|NotNick (Nik)0instituter10instituter24Nose4Nose0Synchronize5Synchronize25Phantom1Phantom2David9David03enny6enny2Micheal11Micheal02Fish7Fish0instituter10instituter21decibel8decibel0David9David2Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Synchronize
Spunky Monkey
Phantom
Spunky Monkey
Spunky Monkey
Nose
Phantom
RimSquad|NotNick (Nik)
Nose
David
RimSquad|NotNick (Nik)
enny
David
Micheal
Nose
Fish
enny
decibel
instituter
Spunky Monkey
Synchronize
instituter
instituter
Spunky Monkey
Phantom
Synchronize
Spunky Monkey
enny
RimSquad|NotNick (Nik)
instituter
Nose
Synchronize
Phantom
David
enny
Micheal
Fish
instituter
decibel
David